Algemene voorwaarden

VAN: Fagus Projectmanagement & Engineering

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Fagus: Fagus of een van haar werkmaatschappijen, de gebruiker van deze voorwaarden, de dienstverlener, de verkoper van diensten;

Opdrachtgever: De wederpartij van Fagus, de inkoper van diensten;

Overeenkomst: De overeenkomst tussen Fagus en opdrachtgever.

Prijs : Het orderbedrag, het tarief, het honorarium.

 

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en overeenkomst tussen Fagus en opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Fagus, voor de uitvoering waarvan door Fagus van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.

2.3 Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze algemene voorwaarden afwijken.

2.4 Indien Fagus met opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard of ter hand gesteld.

2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes en overeenkomsten

3.1 Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Overeenkomsten waarbij Fagus partij is, gelden eerst als gesloten:

  1. a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
  2. b) na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van een door Fagus gedaan aanbod, dan wel;
  3. c) bij een mondelinge overeenkomst, door het verstrekken van informatie ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden.

3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum.

3.4 Fagus is gerechtigd een opdracht te weigeren indien de opdracht in conflict is met enige gedragscode.

3.5 Prijzen in genoemde offertes zijn in Euro’s exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, reis-, verblijf- en administratiekosten, voorzieningen, accommodatiekosten, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3.6 Offertes gelden slechts voor de opdrachten waarop zij betrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen voor latere opdrachten.

3.7 De bij de offerte aan opdrachtgever verstrekte bestanden, geschriften, zoals plannen, rapporten, brochures of andere zaken, zoals video’s, dvd’s, demo’s, cd’s, blijven eigendom van Fagus en dienen op eerste verzoek aan Fagus te worden geretourneerd.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Fagus zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Fagus opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Fagus daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 5 Prijs/kosten

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomen.

5.2 Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren of dagdelen. Een dagdeel beslaat 4 werkuren. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven of dagdeeltarieven van Fagus, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen.

5.3 Een overeengekomen uurtarief/prijs geldt voor normale werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur. Bij uitvoering van werkzaamheden buiten deze uren en op zaterdagen is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 50%. Bij uitvoering van de werkzaamheden op zondagen en ADV-dagen, alsmede op erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede op van overheidswege vastgestelde vrije dagen, is opdrachtgever een toeslag verschuldigd van 100%.

5.4 Voor de gemaakte reistijd wordt 50% van het overeengekomen uurtarief bij opdrachtgever in rekening gebracht. Daarnaast worden de reiskosten afzonderlijk in rekening gebracht.

5.5 Indien Fagus met opdrachtgever een vaste prijs, uurtarief of dagdeeltarief overeenkomt, is Fagus niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, indien Fagus kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen, reis- of verblijfkosten met meer dan 10 % zijn gestegen.

5.6 Fagus zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van de prijs schriftelijk kenbaar maken. Fagus zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

5.7 Fagus heeft het recht haar tarieven jaarlijks, op 1 januari, met minimaal 2,5% te verhogen, tenzij partijen andere afspraken hebben gemaakt.

 

Artikel 6 Annulering van de overeenkomst

6.1 Annulering van een opdracht dient uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoeringsdatum schriftelijk te geschieden, bij gebreke waarvan opdrachtgever 10% van de orderprijs verschuldigd is. Bij annulering binnen de 5 werkdagen is opdrachtgever 50% van de orderprijs verschuldigd.

6.2 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt Fagus naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Fagus dient daartoe in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de overeenkomst.

6.3 Opdrachtgever dient er op toe te zien dat Fagus de annulering ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

6.4 Indien Fagus bij annulering door opdrachtgever eventuele accommodatiekosten aan een derde verschuldigd is, komen deze kosten geheel voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Bij annulering van een Werving & Selectie opdracht is opdrachtgever naast de reeds gemaakte kosten 30% van de overeengekomen prijs aan Fagus verschuldigd.

 

Artikel 7 Opschorting en ontbinding

7.1 Fagus is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

– na het sluiten van de overeenkomst Fagus ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

– opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

7.2 Voorts is Fagus bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Fagus op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Fagus de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 Fagus behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 8 Uitvoering van de overeenkomst

8.1 Fagus zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Fagus zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Fagus wijst de personen aan die een opdracht gaan uitvoeren. Zo nodig kan Fagus, een en ander in het belang van de opdracht en indien gewenst door opdrachtgever, in overleg met opdrachtgever, deze personen vervangen.

8.3 Opdrachtgever dient steeds het doel van de opdracht op te geven, bij gebreke waarvan Fagus de opdracht zal uitvoeren binnen de door haar gestelde normen en procedures.

8.4 Indien door opdrachtgever een bepaald resultaat wordt beoogd, dient dit resultaat uitvoerig te worden omschreven, opdat Fagus vooraf kan beoordelen of het gewenste resultaat kan worden bereikt.

8.5 Een door Fagus gegarandeerd resultaat kan alleen worden behaald indien opdrachtgever alle adviezen, aanbevelingen en aanwijzingen heeft opgevolgd, alle benodigde informatie heeft verstrekt en medewerking heeft verleend aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien Fagus in de uitvoering wordt belemmerd komen de hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening van opdrachtgever.

8.6 Een opdracht wordt steeds gezien als een inspanningsverplichting, omdat een eventueel resultaat mede afhankelijk is van vele externe facturen waarop Fagus geen invloed heeft, zodat een beoogd resultaat/doel niet voor 100% kan worden gegarandeerd.

8.7 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Fagus het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

8.8 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, geschriften, bestanden, waarvan Fagus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Fagus worden verstrekt. Indien deze, voor de uitvoering van de overeenkomst, niet tijdig aan Fagus zijn verstrekt, heeft Fagus het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

8.9 Indien door Fagus of door Fagus ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de medewerkers van Fagus in redelijkheid gewenste faciliteiten.

8.10 De locatie en het tijdstip van de uitvoering van de overeenkomst worden in overleg bepaald. Het is Fagus echter toegestaan de locatie en het tijdstip te wijzigen, mits zij dit tijdig met de opdrachtgever bespreekt. In het algemeen geldt dat bedoelde wijziging tijdig is doorgegeven, indien dat uiterlijk 48 uur voor het uitvoeren van de overeenkomst, of een gedeelte daarvan, plaatsvindt.

 

Artikel 9 Contractsduur/uitvoeringstermijn

9.1 De overeenkomst tussen Fagus en een opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

9.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst voortijdig wenst te beëindigen, voordat Fagus de opdracht geheel heeft uitgevoerd of voordat het project is afgerond, heeft Fagus recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken verlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Fagus zijn toe te rekenen. Bij beëindiging is opdrachtgever gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, de gemaakte kosten, de gemaakte uren, een vergoeding van 50% van de totale prijs en de kosten voortvloeiend uit de eventueel door Fagus voor de vervulling van de opdracht noodzakelijkerwijze aangegane verbintenissen met derden.

9.3 Als voortijdig beëindiging wordt beschouwd wanneer een overeenkomst of project door toedoen van opdrachtgever langer dan twee maanden wordt onderbroken of uitgesteld, tenzij partijen anders overeenkomen.

9.4 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fagus, zal Fagus in overleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

9.5 Beëindiging, ontbinding en opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk bij aangetekend schrijven te geschieden.

 

Artikel 10 Terbeschikkingstelling van een medewerker

10.1 Indien opdrachtgever gebruik wenst te maken van een medewerker van Fagus zullen partijen daartoe een overeenkomst opstellen. In deze overeenkomst wordt aangegeven voor hoeveel uur, voor welke periode, voor welke prijs, voor welke functie, voor welk project hij gebruik wenst te maken van de medewerker.

10.2 De kosten van het inhuren van een medewerker wordt in rekening gebracht op basis van een vast uurtarief, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

10.3 Het is slechts mogelijk om een medewerker in te huren voor één of meerdere periode(n) van vier aaneengesloten uren. Ook wanneer de medewerker in een periode van vier uren minder dan vier uren werkt is Fagus gerechtigd vier uur in rekening te brengen.

10.4 Wekelijks verstrekt Fagus aan opdrachtgever een urenoverzicht van de betreffende medewerker. Indien niet binnen 8 dagen na verstrekking opmerkingen over het uren- overzicht door opdrachtgever zijn gemaakt, kan Fagus naar aanleiding van het urenoverzicht haar factuur opstellen en ligt het aantal uren vast.

10.5 De medewerker zal de opdrachten van opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en voor risico en verantwoording van opdrachtgever uitvoeren. Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt steeds het doel of het beoogde resultaat voor ogen gehouden. Hiervan mag alleen worden afgeweken indien opdrachtgever dit vooraf met Fagus is overeengekomen.

10.6 Uitvoering van de door de opdrachtgever aan de medewerker gegeven opdrachten zal plaatsvinden op normale werkdagen en onder normale omstandigheden. Onder normale werkdagen wordt verstaan: alle werkbare werkdagen van 8:00 uur tot 18:00 uur, met uitzondering van: zaterdagen, zondagen en ATV-dagen, alsmede erkende christelijke, plaatselijk en nationale feestdagen, alsmede van overheidswege vastgestelde vrije dagen.

10.7 De medewerker zal de door de opdrachtgever gegeven opdrachten en instructies opvolgen wanneer deze tijdig aan hem zijn kenbaar gemaakt en deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. Tijdens de terbeschikkingstelling heeft opdrachtgever de zeggenschap over de medewerker.

10.8 Indien over de uitvoering van de opdracht tussen opdrachtgever en medewerker verschil van mening bestaat of de medewerker zich ziek meldt, dient opdrachtgever dit direct aan Fagus te melden. Indien nodig zal Fagus voor een vervanger, binnen 6 werkdagen, zorg dragen.

10.9 Terbeschikkingstelling van de medewerker aan derden door opdrachtgever is nimmer toegestaan. Dit verbod geldt mede voor de terbeschikkingstelling door opdrachtgever aan een derde waarmee opdrachtgever in een groep is verbonden, dan wel in het geval dat de derde een moeder- of dochtermaatschappij is van opdrachtgever.

10.10 Overeenkomstig artikel 7:658 BW is opdrachtgever verplicht de veiligheid van de medewerker te waarborgen en te voorkomen dat de medewerker op enigerlei wijze schade lijdt.

10.11 Ingeval van een arbeidsongeval of beroepsziekte, dient opdrachtgever alle bevoegde instanties conform de als dan vigerende regelgeving in te schakelen. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de medewerker, is opdrachtgever gehouden alle door de medewerker bij het verrichten van zijn werkzaamheden geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de medewerker overlijdt, wordt de schade inclusief de vergoeding van schade wegens gederfd levensonderhoud en de kosten van lijkbezorging door opdrachtgever vergoed aan de in artikel 6:108 BW omschreven rechthebbenden.

10.12 Indien de medewerker schade lijdt, doordat in het kader van de opgedragen arbeid een aan de medewerker toebehorende zaak wordt beschadigd of teniet gaat, is opdrachtgever gehouden de medewerker volledig schadeloos te stellen, inclusief de door de medewerker gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

10.13 Opdrachtgever is verplicht afdoende verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid op grond van dit artikel. Opdrachtgever vrijwaart Fagus van alle aanspraken zoals omschreven in dit artikel, mochten deze aanspraken op Fagus worden verhaald.

10.14 Aansprakelijkheid van Fagus voor schade, veroorzaakt door de medewerker aan opdrachtgever of derden, is uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Fagus toch aansprakelijk wordt gesteld voor enige schade door de medewerker veroorzaakt, vrijwaart opdrachtgever Fagus voor die aansprakelijkheid. Tevens is opdrachtgever verplicht afdoende verzekerd te zijn uit hoofde van voormelde vrijwaring en de daaraan ten grondslag liggende aansprakelijkheden.

 

Artikel 11 Training/Opleiding

11.1 Met betrekking tot specifieke training-/cursusgegevens, wordt verwezen naar de training-/cursusinformatie. Naast deze informatie gelden deze voorwaarden en meer in het bijzonder de bepalingen opgenomen in de overeenkomst en in dit artikel.

11.2 Voor een training wordt steeds het overeengekomen uurtarief/dagdeeltarief per trainer als trainingskosten bij opdrachtgever in rekening gebracht. De trainingskosten omvat de gemaakte uren voor: reistijd en trainingstijd maal het uurtarief, vermeerderd met BTW, kosten voor voorzieningen, reiskosten en kosten voor-/natraject.

11.3 Alle kosten betreffende voorzieningen zoals (hotel)accommodatie, conferentieruimte, consumpties, maaltijden, overnachtingen van personeel, materialen, middelen, apparatuur, flip-over etc. die tijdens een training nodig zijn komen voor rekening van opdrachtgever.

11.4 De kosten met betrekking tot het voor- en natraject, zoals voorbereiding, vooronderzoek, tussentijds overleg, evaluatie etc., zijn eenmalige kosten. Deze kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de gemaakte uren, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Het uurtarief/dagdeeltarief wordt door partijen vooraf overeengekomen.

11.5 Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 12 Werving & Selectie

12.1 Na ontvangst van alle relevante functiegegevens zal Fagus tot Werving & Selectie overgaan. Opdrachtgever is gehouden bijzondere kenmerken van de arbeidsplaats en benodigde kwalificaties voorafgaande aan een selectie aan Fagus bekend te maken.

12.2 Bij de Selectie gaat Fagus uit van de inlichtingen die de kandidaten over zichzelf hebben versterkt of referenten over hen heeft gegeven. Tot staving van deze gegevens is Fagus niet verplicht. Op verzoek van opdrachtgever kan Fagus een voorgedragen kandidaat wel testen op bekwaamheid.

12.3 Indien opdrachtgever niet tevreden is met een voorgedragen kandidaat, dient zij dit onmiddellijk aan Fagus kenbaar te maken. Fagus is ter zake nimmer aansprakelijk voor enige schade of kosten.

12.4 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een kandidaat. Fagus sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot deze keuze uit.

12.5 Nadat Fagus een geschikte kandidaat aan opdrachtgever heeft voorgesteld is opdracht- gever toegestaan een arbeidsverhouding met de kandidaat aan te gaan.

12.6 Indien binnen 1 jaar na voordracht van een kandidaat een arbeidsovereenkomst door opdrachtgever met de kandidaat wordt aangegaan, heeft Fagus voldaan aan de uitvoering van de overeenkomst en is opdrachtgever gehouden de overeengekomen prijs aan Fagus te voldoen. Dit geldt ook indien partijen tussentijds de overeenkomst hebben beëindigd.

12.7 Opdrachtgever is de volledige prijs verschuldigd voor elke kandidaat die direct of indirect in het kader van de mediawerving, file- of direct search opdracht door de opdrachtgever is aangesteld, ongeacht voor welke functie de persoon wordt aangenomen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

12.8 Zolang Fagus met een opdracht is belast, dient opdrachtgever zich te onthouden van andere wervingsactiviteiten. Alle arbeidsovereenkomsten die tijdens de opdracht met opdrachtgever en een werknemer voor de betreffende functie tot stand is gekomen, komen toe aan de inspanningen die Fagus heeft geleverd ter uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever is dan ook de overeengekomen prijs aan Fagus verschuldigd.

12.9 Besluit opdrachtgever meer dan een van de door Fagus in het kader van één mediawerving, file- of direct search opdracht voorgedragen kandidaten in dienst te nemen, dan zal Fagus de opdrachtgever voor de tweede, de derde etc. kandidaat 50% van de overeengekomen prijs van een kandidaat bij opdrachtgever in rekening brengen.

12.10 Indien opdrachtgever binnen 5 werkdagen na de eerste werkdag de arbeidsovereenkomst van de voorgedragen kandidaat beëindigd, zal Fagus op verzoek van opdrachtgever een hernieuwde Werving & Selectie procedure opstarten voor 50% van de overeengekomen prijs, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

12.11 Indien tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst wordt overgegaan door de opdrachtgever komen de door Fagus gemaakte kosten, plus de kosten van de lopende fase, voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van 30% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 13 Onderzoek/reclames

13.1 Klachten over de geleverde diensten dienen door de opdrachtgever direct schriftelijk aan Fagus te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Fagus in staat is adequaat te reageren.

13.2 Indien een klacht gegrond is, zal Fagus de diensten alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3 Recht op reclame vervalt indien opdrachtgever niet tijdens de uitvoering van de werkzaamheden of binnen 5 werkdagen na ontstaan van de klacht Fagus op de hoogte heeft gesteld.

13.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 30 dagen na factuurdatum.

13.5 Na het verstrijken van bovenstaande termijnen wordt opdrachtgever geacht de prestatie en de factuur te hebben goedgekeurd.

13.6 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Fagus slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het bepaalde in het artikel “Aansprakelijkheid”.

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Indien Fagus aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 Indien Fagus aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat de assuradeur van Fagus aan Fagus uitkeert, althans tot maximaal het offertebedrag of de overeengekomen prijs.

14.3 In afwijking van hetgeen onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde prijs.

14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Fagus aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Fagus toegerekend kunnen worden;

– de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5 Indien voortijdig de overeenkomst wordt beëindigd, kan opdrachtgever Fagus niet aansprakelijk houden voor de tot datum beëindiging behaalde resultaten, omdat een beoogd resultaat of doel alleen kan worden bereikt wanneer Fagus de gehele overeenkomst kan uitvoeren.

14.6 Fagus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Fagus is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Fagus nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Fagus bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Fagus steeds de bedoeling van opdrachtgever als leidraad en uitgangspunt neemt.

14.8 Fagus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.9 Opdrachtgever dient van alle aan Fagus verstrekte geschriften, informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. kopieën te maken, voor het geval dat deze zaken verloren gaan of beschadigd worden. Opdrachtgever kan Fagus niet aansprakelijk houden voor het verloren gaan of de beschadiging van deze zaken.

14.10 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fagus of haar ondergeschikten/medewerkers.

 

Artikel 15 Overmacht

15.1 De partij die meent in overmacht te verkeren is verplicht de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

15.2 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

15.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fagus geen invloed kan uitoefenen, zoals brand, diefstal, ziekte van personeel, stroom- en computerstoringen en vertragingen in het verkeer, doch waardoor Fagus niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Fagus worden daaronder begrepen.

15.4 Fagus heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Fagus zijn verplichtingen had moeten nakomen.

15.5 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.6 Voor zoveel Fagus ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Fagus gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

16.1 Opdrachtgever vrijwaart Fagus voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte bescheiden en gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 Opdrachtgever vrijwaart Fagus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

16.3 De vrijwaring als bedoeld in dit artikel omvat eveneens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Fagus.

16.4 Indien opdrachtgever aan Fagus informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

17.1 Alle door Fagus geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, begrotingen, brochures, boeken, foto’s, rapporten, adviezen, software, (elektronische) bestanden, film, demo’s, enz., blijven eigendom van Fagus totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Fagus gesloten overeenkomsten is nagekomen.

17.2 De door Fagus ter beschikking gestelde programmatuur ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst dient opdrachtgever als een goed huisvader te gebruiken en mag door opdrachtgever alleen voor het overeengekomen doel worden gebruikt. De schade die voortvloeit uit het gebruik van deze programmatuur aan de apparatuur of programmatuur van opdrachtgever komen voor rekening en risico van opdrachtgever.

17.3 Indien Fagus aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde, binnen 14 dagen na beëindiging of voltooiing van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, komen alle hieruit voortvloeiende kosten van vervanging voor zijn rekening.

 

Artikel 18 Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Fagus zich de rechten en bevoegdheden voor die Fagus toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectueel eigendomsrecht.

18.2 Alle door Fagus verstrekte of bij de uitvoering gebruikte geschriften, zoals rapporten, formulieren, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, cursusboeken, tekeningen, brochures en hulpmiddelen, demo’s, foto’s, films, video’s, programmatuur, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Fagus en opdrachtgever en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Fagus worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, verhuurd, verkocht of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.3 De door Fagus verworven licentierechten komen toe aan Fagus. Deze rechten worden niet aan een opdrachtgever overgedragen. Wel is opdrachtgever een vergoeding aan Fagus verschuldigd wanneer Fagus bij de uitvoering van de overeenkomst de licentierechten gebruikt.

18.4 Fagus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

18.5 Alle door Fagus opgestelde geschriften worden door haar tenminste 5 jaar bewaard. Fagus heeft het recht deze geschriften te gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden en na 5 jaar te vernietigen.

18.6 Indien opdrachtgever in strijd met dit artikel handelt, verbeurt opdrachtgever jegens Fagus onmiddellijk een opeisbare boete van € 20.000,00.

 

Artikel 19 Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij door een der partijen schriftelijk aan de andere partij is medegedeeld dat bedoelde informatie niet vertrouwelijk is.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Fagus gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Fagus zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Fagus niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Personeel

20.1 Opdrachtgever is niet bevoegd, zonder schriftelijke instemming van Fagus, een arbeidsverhouding met een medewerker of een personeelslid van Fagus aan te gaan, tijdens en binnen 1 jaar na de uitvoering van de overeenkomst.

20.2 Indien opdrachtgever, zonder instemming van Fagus, een (al dan niet) rechtstreekse arbeidsverhouding met werknemer aangaat, is opdrachtgever een vergoeding van tenminste zesmaal het bruto maandsalaris van de medewerker, op basis van een 40-urige werkweek, aan Fagus verschuldigd. Daarnaast is opdrachtgever verplicht zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen partijen bestaande overeenkomst geheel na te komen.

20.3 Opdrachtgever is niet bevoegd rechtstreeks met een medewerker of een personeelslid van Fagus overeenkomsten aan te gaan, bij gebreke waarvan opdrachtgever de hieruit voortvloeiende schade aan Fagus dient te voldoen.

20.4 Fagus is nimmer aansprakelijk uit hoofde van de door een werknemer zelf aangegane of ontstane verbintenissen met opdrachtgever of derden zonder Fagus daarin te kennen. Opdrachtgever vrijwaart Fagus voor alle aanspraken ter zake, waaronder begrepen de aansprakelijkheid van Fagus als de werkgever van de werknemer.

 

Artikel 21 Betaling

21.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Fagus aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, tenzij partijen anders zijn overeen gekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

21.2 Fagus is gerechtigd geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag te verlangen. Na betaling van het voorschotbedrag zal Fagus met de uitvoering van de overeenkomst aanvangen.

21.3 Partijen kunnen een betalingsregeling overeenkomen. Bij termijnbetaling wordt de prijs verhoogd met extra administratiekosten.

21.4 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

21.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Fagus op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

21.6 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 

Artikel 22 Incassokosten

22.1 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,00.

22.2 Indien Fagus hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 23 Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

 

Artikel 24 Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen Fagus en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De rechter in de vestigingsplaats van Fagus is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Niettemin heeft Fagus het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 25 Vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer 27165113 per datum 21 augustus 2009 en zijn tevens te raadplegen op de internetsite van Fagus.